Zak³ad produkcji ceramiki

Nettopreis
1.000.000 EUR
23 % USt.
230.000 EUR
Bruttopreis
1.230.000 EUR
Machinerypark-ID
AXPM-2944-LH
Kategorie
Sonstige
Hersteller
Sonstige
Modell
Zak³ad produkcji ceramiki
Baujahr
2012
Zustand
Gebraucht
Standort
87100 Torun
Polen


Do sprzeda¿y. Sprzedam.
Cegielnia wiecie / Przechowo. Teren inwestycyjny.

Cegielnia posiada bardzo dobr¹ infrastrukturê, niezbêdne media, hale, warsztaty oraz budynek biurowo-mieszkalny o powierzchni 500m2.

Powierzchnia:
19 ha (w tym 3ha stanowi nieruchomoæ cegielni, 4ha teren wyeksploatowany, 4ha do eksploatacji: z³o¿e udokumentowane ilaste (gliny) nadk³ad stanowi kruszywo do wydobycia, 8ha stanowi teren do udokumentowania. Z³o¿e i³ów jest z³o¿em plastycznym pok³ad oko³o 10m).

Cegielnia:
- wydobycie kopark¹ 251 transport na teren zak³adu za pomoc¹ lokomotywy i wózków kolebowych,
- przerób zasilacz skrzyniowy, ko³ognioty walce g³adkie Ø800mm, mieszad³o dwuwa³owe, prasa pró¿niowa 450 PDA, ucinacz elektroniczny
- wydajnoæ na 8godz. to oko³o 30tys. jednostek ceramicznych
- odbiór rêczny na ramê roz³adowcz¹, za³adunek do suszarni letnich (4szt.) typu Keller wózkiem grzebieniastym
- odbiór na palety zespolone po 150szt. i transport wózkiem wid³owym do suszarni letnich (5szt.)
- odbiór rêczny na podajnik talerzowy do suszarni nadpiecowej
- pojemnoæ suszarni 520tys. szt. ceg³y pe³nej
- piec ceramiczny szamotowy typu Hoffman 16 komorowy
- zdolnoæ wypa³owa 110tys. sztuk tygodniowo ceg³y pe³nej, wywóz i magazynowanie na paletach handlowych

Teren cegielni:
- 3ha nieruchomoæ stanowi ogrodzony i monitorowany teren uzbrojony w kanalizacje, wodê i energiê elektryczn¹. Wszystkie drogi komunikacyjne s¹ utwardzone kostk¹ brukow¹ lub trylink¹
- budynek fabryczny stanowi jedn¹ ca³oæ, w którym znajduje siê piec wypa³owy, wydzielony sk³ad wêgla, wyrobownia i warsztat mechaniczny wyposa¿ony w tokarkê i frezarkê, spawarki i inne narzêdzia
- budynek biurowo-socjalny: 500 m2. Na I piêtrze znajduj¹ siê 3 lokale mieszkalne po 70m2
- wyposa¿ony w nastêpuj¹cy sprzêt:
- wózki wid³owe: 4szt.
- koparki 251: 2szt.
- koparki 606 Waryñski: 2szt.
- ci¹gnik URSUS 360 z cyklopem
- m³yn kulowy: 2szt.
- samochód ciê¿arowy Kraz wywrotki do dowozu gliny 2szt.
- spycharka g¹sienicowa typ Staliniec 2 szt.
- samochód MAN z HDS i przyczep¹
- ³adowarka ZL50G 1szt.

Cegielnia jest:
- w pe³ni sprawna wraz z ca³ym jej wyposa¿eniem (obecnie w trakcie przygotowywania do nastêpnego sezonu 2012). Piec wypa³owy: bardzo ekonomiczny, zu¿ycie 45ton wêgla groszku /1 miesi¹c, podawany automatycznie w postaci zmielonej do strefy wypa³owej.
- posiada niezbêdne koncesje, badania i pozwolenia (m.in. zintegrowane).

Cena: 4mln z³

Dodatkowych informacji udzielimy na miejscu lub telefonicznie:
Adres:
Koz³owo 16, 86-101 wiecie nad Wis³¹
Tel. 0606 398 398 lub tel. 0602 747 429

Anbieter

Ceg-Tor K.Szubierajski i Spó³ka sp.j.
Piotr
Olsztynska 117
87100 Torun
Polen

Mitglied seit 9 Jahren
Gewerblicher Anbieter

Anbieter kontaktieren

Standort

Bundesland: Woiwodschaft Kujawien-Pommern
In der Nähe von: Toruń, Lubicz, Chełmża.

Route berechnen

Suchauftrag
Egal ob gebraucht oder neu - als registrierter Nutzer können Sie einfach ein kostenloses Gesuch für Sonstige in unserem Marktplatz plazieren und den zahlreichen Besuchern auf Machinerypark präsentieren.