Sonstige

Schlosser BV-40

Mamy do sprzedania pozosta³oci po linii produkcyjnej do kostki brukowej i galanterii betonowej (bloczki, obrze¿a, krawê¿niki itp.) uszkodzonej w trakcie po¿aru. Cena do negocjacji.
Do produkcji by³y u¿ywane drewniane blaty produkcyjne: 1100 x 1400mm z okuciami.
Na prze³omie sezonów linia przechodzi³a ka¿dorazowo pe³n¹ konserwacjê i przegl¹d.
Urz¹dzenia linii:
1. Wibroprasa
2. Przenonik ³añcuchowy odbieraj¹cy kostkê u³o¿on¹ na paletach
3. Szczotka obrotowa czyszcz¹ca
4. Sztaplarka
5. Transporter szynowy z wind¹ piêtruj¹c¹
6. Komory s³u¿¹ce do suszenia kostki na paletach
7. Rozsztaplarka
8. Chwytak do przenoszenia z blatu produkcyjnego do uk³adania wyrobów ba paletê handlow¹
9. Owijarka pakietów w foliê
10. Transporter palet handlowych
11. Transporter palet produkcyjnych
12. Wózek stosów palet produkcyjnych
13. Podajnik stosów palet produkcyjnych
14. Obracarka palet produkcyjnych
15. Przenonik ³añcuchowy podaj¹cy palety do wibroprasy
Powy¿sze urz¹dzenia nie posiadaj¹ sterowania elektronicznego, oprogramowania i sterowników z powodu zniszczenia sterowni przez po¿ar.
Zapraszamy do obejrzenia pozosta³oci linii na terenie Zak³adu Produkcyjnego Ceg-Tor w Toruniu przy ulicy olsztyñskiej 117.

Kontakt:
Tel. kom. 606-398-398
Tel. kom. 698-924-330
Tel. kom. 56/648-39-90

Suchauftrag

Egal ob gebraucht oder neu - als registrierter Nutzer können Sie einfach ein kostenloses Gesuch für Sonstige in unserem Marktplatz plazieren und den zahlreichen Besuchern auf MachineryPark präsentieren.

Jetzt anmelden
 

Anbieter

Ceg-Tor K.Szubierajski i Spó³ka sp.j.
Piotr
Olsztynska 117
87100 Torun
Polen

Mitglied seit 7 Jahren Gewerblicher Anbieter

Aktuelle Uhrzeit:


Landesvorwahl: +48
Telefon: 600898893


Alle Angebote des Anbieters
www.cegtor.pl