Sonstige

Odizolowywacz kabli MACHTEK M-90

Technische Daten

Gewicht 220 kg

Firma MACHTEK, zajmuj¹ca siê sprzeda¿¹ maszyn do recyklingu kabli oraz plastiku, ma do zaoferowania, odizolowywacz do kabli MACHTEK M-90.
6-cie¿kowa przemys³owa maszyna odizolowuj¹ca do kabli
- najbardziej wydajna i bardzo wszechstronna
Dane techniczne
Moc silnika: 3 kW/ 380 V
Iloæ cie¿ek: 6
Iloæ no¿y: 10 sztywnych, 2 tarczowe
Przestrzeñ robocza: 10 mm - 90 mm
G³êbokoæ ciêcia no¿y: do 30 mm
Prêdkoæ ciêcia: 40 m/min
Masa: 220 kg
Wymiary: szer. 900 x d³. 820 x wys. 1300 mm
Idealna maszyna do pracy z kablami o du¿ych rednicach.
Odizolowywacz Kabli MACHTEK M-90 to:
trwa³a, niezawodna maszyna odizolowuj¹ca do kabli
najwiêksza wydajnoæ do 40 metrów odizolowanego kabla na minutê
obs³uguje do 60% wszystkich dostêpnych przekrojów kabli
efektywna praca, bez b³êdów i poprawek, gdy¿ kable s¹ prowadzone w sposób wymuszony i nacinane dwustronnie,
obs³uga przyjazna dla u¿ytkownika:
bezobs³ugowe ³o¿yskowanie,
szybka, bezstopniowa regulacja docisku walców,
mo¿liwoæ wymiany pojedynczych walców wci¹gaj¹cych i no¿owych maszyny,
bezpieczeñstwo, które potwierdza certyfikat CE.
Zalety techniczne:
5 cie¿ek dla kabli o przekrojach od 10 do 40mm (na jednym prowadzeniu) z 10 sztywnymi no¿ami z hartowanej stali narzêdziowej,
1 cie¿ka-przystawka dla kabli o przekrojach od 40 do 90 mm z 2 no¿ami tarczowymi (no¿e na wa³ku górnym i dolnym),
p³ynna regulacja g³êbokoci ciêcia wszystkich no¿y,
trwa³e walce wci¹gaj¹ce ze stali,
stabilna i estetyczna konstrukcja, spawana i malowana proszkowo.
B¹d spokojny :
Zapewniamy fachowe doradztwo przed zakupem, serwis, wsparcie techniczne i czêci zamienne w trakcie eksploatacji.
www.machtek.plSuchauftrag

Egal ob gebraucht oder neu - als registrierter Nutzer können Sie einfach ein kostenloses Gesuch für Sonstige in unserem Marktplatz plazieren und den zahlreichen Besuchern auf MachineryPark präsentieren.

Jetzt anmelden
 

Anbieter

MACHTEK
Grzegorz Starzyński
Słowiańska 17
75-846 Koszalin
Polen

Mitglied seit 4 Jahren Gewerblicher Anbieter

Aktuelle Uhrzeit:


Landesvorwahl: +48
Telefon: 515294456


Alle Angebote des Anbieters
www.machtek.pl