Odizolowywacz kabli MACHTEK M-90

Odizolowywacz kabli MACHTEK M-90
Nettopreis
3.500 EUR
23 % USt.
805 EUR
Bruttopreis
4.305 EUR
MachineryPark-ID
HVSE-7002-FG
Kategorie
Sonstige
Hersteller
Sonstige
Modell
Odizolowywacz kabli MACHTEK M-90
Baujahr
2014
Zustand
Gebraucht
Standort
75846 Koszalin
Polen


Firma MACHTEK, zajmuj¹ca siê sprzeda¿¹ maszyn do recyklingu kabli oraz plastiku, ma do zaoferowania, odizolowywacz do kabli MACHTEK M-90.
6-cie¿kowa przemys³owa maszyna odizolowuj¹ca do kabli
- najbardziej wydajna i bardzo wszechstronna
Dane techniczne
Moc silnika: 3 kW/ 380 V
Iloæ cie¿ek: 6
Iloæ no¿y: 10 sztywnych, 2 tarczowe
Przestrzeñ robocza: 10 mm - 90 mm
G³êbokoæ ciêcia no¿y: do 30 mm
Prêdkoæ ciêcia: 40 m/min
Masa: 220 kg
Wymiary: szer. 900 x d³. 820 x wys. 1300 mm
Idealna maszyna do pracy z kablami o du¿ych rednicach.
Odizolowywacz Kabli MACHTEK M-90 to:
trwa³a, niezawodna maszyna odizolowuj¹ca do kabli
najwiêksza wydajnoæ do 40 metrów odizolowanego kabla na minutê
obs³uguje do 60% wszystkich dostêpnych przekrojów kabli
efektywna praca, bez b³êdów i poprawek, gdy¿ kable s¹ prowadzone w sposób wymuszony i nacinane dwustronnie,
obs³uga przyjazna dla u¿ytkownika:
bezobs³ugowe ³o¿yskowanie,
szybka, bezstopniowa regulacja docisku walców,
mo¿liwoæ wymiany pojedynczych walców wci¹gaj¹cych i no¿owych maszyny,
bezpieczeñstwo, które potwierdza certyfikat CE.
Zalety techniczne:
5 cie¿ek dla kabli o przekrojach od 10 do 40mm (na jednym prowadzeniu) z 10 sztywnymi no¿ami z hartowanej stali narzêdziowej,
1 cie¿ka-przystawka dla kabli o przekrojach od 40 do 90 mm z 2 no¿ami tarczowymi (no¿e na wa³ku górnym i dolnym),
p³ynna regulacja g³êbokoci ciêcia wszystkich no¿y,
trwa³e walce wci¹gaj¹ce ze stali,
stabilna i estetyczna konstrukcja, spawana i malowana proszkowo.
B¹d spokojny :
Zapewniamy fachowe doradztwo przed zakupem, serwis, wsparcie techniczne i czêci zamienne w trakcie eksploatacji.
www.machtek.pl

Technische Daten

Gewicht
220 kg

Anbieter

MACHTEK
Grzegorz Starzyński
Słowiańska 17
75-846 Koszalin
Polen

Mitglied seit 5 Jahren
Gewerblicher Anbieter

Anbieter kontaktieren

Standort

Route berechnen

Suchauftrag
Egal ob gebraucht oder neu - als registrierter Nutzer können Sie einfach ein kostenloses Gesuch für Sonstige in unserem Marktplatz plazieren und den zahlreichen Besuchern auf MachineryPark präsentieren.